Facebook
Instagram
Pinterest
SYL Curvy Lingerie
Title
Ga naar de inhoud
DISCLAIMER.
De op deze website getoonde informatie wordt door Syl Design met
constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk
dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
Syl Design behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin
zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg
ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor
een bepaald doel of anderszins.
Hoewel Syl Design alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen,
is Syl Design niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten
die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein
van Syl Design, welke geen eigendom zijn van Syl Design, maar zijn louter
ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden,
verlaat men de website van Syl Design. Hoewel Syl Design uiterst selectief is
ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de
inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten
of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud
van websites die niet door Syl Design worden onderhouden wordt afgewezen.
Syl Design sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte
schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met de website.

Voor meer informatie:
bel 030 - 677 4011 of stuur een e-mail naar info@syldesign.nl
© copyright 2019 Syl Design B.V.
Terug naar de inhoud